ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення сесії                                                                               

Калитянської селищної ради

№ 237-17-VII

від  23.06.2016 року

№ 224-14-VII

від  20.07.2016 року

Селищний голова

__________  О.В.Христинченко

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

«Калитянської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів»

Калитянської селищної ради

Броварського району

Київської області

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код - 25299069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Калитянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Калитянської селищної ради Броварського району Київської області — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті (далі – Навчальний заклад).

1.2Навчальний заклад знаходиться у комунальній власності Калитянської обʼєднаної селищної територіальної громади. Засновником та власником Навчального закладу є Калитянська обʼєднана селищна територіальна громада, від імені якої виступають Калитянська селищна рада Броварського району Київської області та уповноважені нею органи.

1.3 Місцезнаходження Навчального закладу: 07420 Київська область Броварський район смт.Калита пров.Ювілейний,2 . Скорочена назва– Калитянська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.4 Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, штамповані бланки зі своєю назвою, власну атрибутику.

1.5.Головними завданнями Навчального закладу є:

1.5.1 забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, створення умов для здобуття загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум;

1.5.2 виховання громадянина України, формування громадянської позиції, потреби і вміння самовдосконалюватися, виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії перед законом;

1.5.3 виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

1.5.4 пошук і відбір для навчання талановитих дітей, розвиток їхніх природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, потреби і вміння самовдосконалюватися;

1.5.5 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.5.6 надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб, створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного та естетичного розвитку;

1.5.7 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.5.8 виховання морально і фізично здорового покоління;

1.5.9 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

 1.6.Діяльність Навчального закладу будується на:

 1.6.1принципах доступності, гуманізму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;

1.6.2 рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

1.6.3 органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості;

- розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.7 Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, власним Статутом.

1.8 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 

2

1.9 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1.9.1 реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

1.9.2 безпечні умови освітньої діяльності;

1.9.3 дотримання державних стандартів освіти;

1.9.4дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

1.9.5дотримання фінансової дисципліни.

1.10.У Навчальному закладі визначена державна мова навчання - українська.

1.11 Навчальний заклад має право:

1.11.1 проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.11.2 визначати форми та засоби організації  навчально-виховного процесу;

1.11.3 визначати контингент учнів у відповідності та з урахуванням чинного законодавства;

1.11.4 запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, у встановленому законодавством порядку;

1.11.5 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

1.11.6 працювати в режимі школи повного дня;

1.11.7 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.11.8 встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення учасникам навчально-виховного процесу;

1.11.9 отримувати  кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, або благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

1.11.10 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

1.11.11 бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

1.11.12 встановлювати єдиний зразок форми для учнів.

1.12 На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти структура Навчального закладу має вигляд:

 І ступінь

1 – 4 класи

4 роки навчання

Навчання за типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання

ІІ ступінь

5 –9 класи

5 років навчання

Навчання за типовими навчальними планами з поглибленим вивченням окремих предметів у 8,9 класах

ІІІ ступінь

10 –11 класи

2 роки навчання

Навчання за типовими навчальними планами та визначеним профілемнавчання

 

  1.13 У Навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів (початкових класів та вихователів ДНЗ «Зірочка»; української мови та

3

 

літератури; математики,фізики та інформатики; іноземних мов; природничих дисциплін; дисциплін художньо-естетичного циклу; фізичного виховання та Захисту Вітчизни; трудового навчання та основ здоровя), соціально-психологічна служба (соціальний педагог, практичний психолог, логопед), творчі групи («Пошук» для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ «Зірочка»; «Проекти» - для вчителів математики,фізики та інформатики; «Класний керівник» для класоводів та класних керівників основної та старшої ланки;), а також центр позашкільного та позакласного виховання.

1.14 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється на підставі угоди з медичним закладом або медичною установою.

1.15Взаємовідносини Навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.16 Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Навчального закладу.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

2.1 Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів, у яких відображаються найголовніші питання роботи Навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі розроблених Типових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти. Робочий навчальний план затверджується головою селищної ради за погодженням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту. За потребою складаються експериментальні та індивідуальні варіанти робочих навчальних планів, які погоджуються Міністерством освіти і науки України за поданням Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2.2 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів державного компонента, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.

2.3 Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4 Навчальний заклад   обирає   форми,засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та власного Статуту з урахуванням специфіки Навчального закладу,  профілю  та  інших  особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.5 Навчально-виховний   процес  у Навчальному закладі  здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.6 У Навчальному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.7 Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені працівниками Навчального закладу, вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після експертизи в Міністерстві освіти і науки України.

2.8 Індивідуалізація і диференціація навчання в Навчальному закладі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, профілю навчання.

2.9 Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів,

 

4

 

факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках,

творчих об'єднаннях, товариствах тощо. У Навчальному закладі, згідно з чинним законодавством, може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та науково-дослідна робота.

2.10 Мережа класів Навчального закладу формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

 2.11 У Навчальному закладі за бажанням учнів, їхніх батьків, або осіб, які їх замінюють при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора Навчально закладу на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють.

2.12Структура навчального року (тривалість навчальних занять, тижневе навантаження учнів, поділ на чверті, семестри) та режим  роботи встановлюються  Навчальним закладом  у  межах  часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту селищної ради та Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Навчальний  рік у  Навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.13 Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчання, складання екзаменів екстерном.

2.14 Відволікання учнів за рахунок навчального часу для виконання і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством)

2.15 Тривалість уроків в 1-х класах - 35 хв., 2-4-х класах - 40 хв.; 5-11 класах - 45 хв.

Зміна тривалості уроків у Навчальному закладі допускається за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту селищної ради та територіальною державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.16Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до робочого навчальною плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

2.17 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у Навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їхнє виховання та розвиток здібностей і обдарувань.

2.18 У Навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради Навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х)  класах Навчального закладу  завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації здійснюється у відповідному порядку.

В окремих випадках  учні  за  станом  здоров'я  або  з  інших поважних  причин  можуть  бути звільнені від державної підсумкової атестації у встановленому порядку.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.19 Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

5

2.20 Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжитинавчання екстерном.

2.21 За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х  класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники  закладів  III  ступеня - похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів",  медалями  - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у  навчанні".  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  закладу  II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні здійснюється у встановленому порядку.

Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3. ЗАРАХУВАННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ

 3.1 Зарахування (набір) учнів до всіх класів Навчального закладу здійснюється  відповідно до встановленого порядку за наказом директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

3.2 Приймання учнів до 1 класів (школи І ступеня) здійснюється  на основі п. 2 ст.  18,  п. 1 ст. 20 Закону України "Прозагальну середню освіту" ( 651-14 ),відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніхнавчальних закладів” № 204 від 07.04.2005.До першого класу зараховуються діти з 6 років.

3.3Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються   до   Навчального закладу   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

3.4 Директор Навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Навчального закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3.5 Переведення учнів  Навчального закладу до наступного класу здійснюється у встановленому порядку.

3.6У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до Навчального закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до  іншого навчального заклад.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1 Учасниками навчально-виховного процесу Навчального закладу є: учні, педагогічні працівники, інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал, батьки (особи, що їх замінюють).

4.2 Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються

України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу.

4.3 За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальні грамоти,  подяки, золоті та срібні медалі.

6

 

4.4.Учні мають право:

4.4.1обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

4.4.2користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивноюбазою Навчального закладу;

4.4.3на інформацію з усіх галузей знань;

4.4.4брати участь у науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

4.4.5особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні Навчального закладу;

4.4.6брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

4.4.7на вільне вираження поглядів, переконань; 

4.4.8брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

4.4.9на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь та гідність;

4.4.10 на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

4.5.Учні зобов'язані:

4.5.1виконувати вимоги Статуту Навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку;

4.5.2дбати про власне здоров'я, вести здоровий спосіб життя;

4.5.3не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини, не курити тютюнові вироби;

4.5.4постійно дотримуватися вимог щодо шкільної форми;

4.5.5з повагою ставитися досимволів державності і атрибутики Навчального закладу;

4.5.6систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

4.5.7не допускати запізнення  на уроки і не пропускати занять без поважних причин;

4.5.8бережливо ставитись до майна Навчального закладу, а у випадку нанесення матеріальних збитків, відшкодовувати їх;

4.5.9дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

4.5.10дотримуватися етичних норм поведінки у спілкуванні з педагогами,  однокласниками, учнями та всіма працівниками Навчального закладу;

4.5.11у випадку пропусків  занять  пред'являти відповідні документи  (довідка лікаря  або  заява від батьків,  яка подається  на наступний день після пропуску);

4.5.12  з повагою ставитися до батьків, піклуватися про молодших, виконувати всі розпорядження працівників Навчального закладу.

4.6.Учні залучаються до різних видів суспільно - корисної праці в позаурочний час лише за участю працівників Навчального закладу.

4.7. Педагогічними працівниками Навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту (у певних випадках - професійну практичну підготовку), здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.8.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогів та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України

«Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

До педагогічної діяльності у Навчальному закладі можуть залучатися викладачі вищих навчальних закладів для викладання окремих предметів, курсів за вибором, факультативів.

4.10. Педагогічні працівники мають право:

4.10.1самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

4.10.2брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів закладу  та  інших  органів  самоврядування Навчального закладу,  в  заходах, пов'язаних з організацією

7

навчально-виховної роботи;

4.10.3обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації;

4.10.4навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

4.10.5проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної   категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

4.10.6проходити дострокову атестацію для отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

4.10.7приймати участь в роботі органів громадського самоврядування Навчального закладу;

4.10.8проводити в установленому порядку науково - дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

4.10.9вносити пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи керівництву  закладу  і  органам освіти Калитянської селищної ради.

4.10.10на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

4.10.11об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

4.10.12порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності;

4.10.13отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

4.10.14 не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків  крім  випадків,  передбачених законодавством.

4.11. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

4.11.1виконувати Статут Навчального закладу, Правила і режим внутрішнього трудового     розпорядку, умови трудового договору;

4.11.2забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

4.11.3контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

4.11.4нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Навчального закладу;

4.11.5сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню їх здоров'я;

4.11.6виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі;

4.11.7брати участь у роботі педагогічної ради;

4.11.8виховувати в учнів шанобливе  ставлення  до  батьків,  жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

4.11.9готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, релігійними групами;

4.11.10 дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

4.11.11 постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

4.11.12 виконувати накази  і  розпорядження   керівника   Навчального закладу, голови Калитянської селищної ради та рішення виконкому Калитянської селищної ради.

4.11.13 виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, відповідне ставлення до навколишнього середовища;

4.11.14готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 

8

4.11.15дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

4.11.16захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

4.11.17постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру ;

4.11.18виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування Навчального закладу, накази і розпорядження директора та його заступників, голови Калитянської селищної ради та рішення виконкому Калитянської селищної ради;

4.11.19в установленому порядку проходити медичні огляди;

4.11.20вести відповідну документацію.

4.12. Педагогічні   працівники,   які   систематично  порушують Статут,  Правила внутрішнього  розпорядку  Навчального закладу,  не  виконують посадових обов'язків,  умови трудового договору (угоди), або за результатами   атестації   не   відповідають   займаній    посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

4.13. Права   і  обов'язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 4.14. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

4.14.1обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;

4.14.2створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

4.14.3звертатися докерівника Навчального закладу і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;

4.14.4приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

4.14.5брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази Навчального закладу;

4.14.6на захист  законних  інтересів  дітей  в органах громадського самоврядування  Навчального закладу  та  у  відповідних   державних,   судових органах.

4.15 .Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

4.15.1 створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної   середньої освіти за будь-якою формою навчання;

4.15.2забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Навчального закладу;

4.15.3повідомляти про причини відсутності учня напередодні чи у день пропуску з представленням підтверджуючого документа (довідка лікаря, заява батьків) у перший день після пропуску навчальних занять;

4.15.4поважати честь і гідність дитини та працівників Навчального закладу;

4.15.5відшкодовувати у повному обсязі витрати за псування учнем майна   Навчального закладу в терміни, визначені адміністрацією;

4.15.6контролювати відвідування дитиною навчальних занять, дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду учня, рівень навчальних досягнень;

4.15.7відвідувати батьківські збори, засідання батьківського комітету;

4.15.8постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

4.15.9виховувати у дітей працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов;

4.15.10повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4.15.11виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

Навчальний заклад надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків.

 Батьки чи особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

9

4.16. У разі невиконання батьками чи  особами,  які  їх  замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, Навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.17. У навчально-виховному процесі Навчального закладу мають право брати участь представники громадськості в межах, визначених чинним законодавством і даним Статутом. Учасники навчально-виховного процесу отримують права і виконують обов'язки, що визначаються даним Статутом та договором із Навчальним закладом.

4.18. Представники громадськості мають право:

4.18.1обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Навчальному закладі;

4.18.2 керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

4.18.3сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Навчального закладу;

4.18.4проводити консультації для педагогічних працівників;

4.18.5брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.19. Представники громадськості зобов'язані:

4.19.1дотримуватися Статуту Навчального закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;

4.19.2дотримуватись етики поведінки та моралі;

4.19.3захищати учнів від всіляких форм фізичного та психологічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків.

4.20 за невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту на них можуть накладатися стягнення, встановлені чинним законодавством, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Навчального закладу, а також в установленому порядку виноситись громадський осуд.

5. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

5.1 Управління Навчальним закладом здійснюється її засновником Калитянською селищною радою Броварського району Київської області.

5.2 Безпосереднє керівництво Навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

5.3 Директор Навчального закладу призначається на посаду головою Калитянської селищної ради Броварського району Київської області за результутами конкурсного

відбору, шляхом укладення контракту відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 13.10.2015 року № 827 та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.

Призначення та звільнення заступників директора здійснює директор Навчального закладу з погодженням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.

5.4 Штатний розпис Навчального закладу встановлюється її власником відповідно до діючих нормативних документів в галузі освіти.

5.5 Вищим органом громадського самоврядування Навчального закладу є загальні збори. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників Навчального закладу - зборами трудового колективу; учнів закладу освіти другого-третього ступеня - класними зборами; батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.

Право скликати збори мають Голова ради Навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор

10

Навчального закладу, засновник.

Загальні збори обирають раду Навчального закладу, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень, заслуховують звіт директора і голови ради Навчального закладу про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим або таємним голосуванням, затверджують основні напрями вдосконалення діяльності Навчального закладу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу, приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників Навчального закладу, у разі, коли директор не справляється зі своїми обов'язками, порушують клопотання перед засновником про його невідповідність посаді.

У період між загальними зборами діє рада Навчального закладу.

5.6. Метою діяльності ради є:

5.6.1сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

5.6.2об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 5.6.3формування позитивного іміджу та демократичного стилю управ­ління Навчальним закладом;

 5.6.4розширення колегіальних форм управління Навчальним закладом;

5.6.5 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.7. Основними завданнями ради є:

5.7.1підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

5.7.2визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

5.7.3формування навичок здорового способу життя;

5.7.4створення належного педагогічного клімату в Навчальному закладі;

5.7.5сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та на­буття соціального досвіду;

5.7.6підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.7.7сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

5.7.8підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів;

5.7.9ініціювання ідей, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

5.7.10стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

5.7.11зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Навчальним закладом з метою забезпечення єдності,  навчально-виховного процесу.

5.8.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.9. Рада Навчального закладу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів        особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

11

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Навчального закладу.

5.10 Очолює раду Навчального закладу голова, який обирається із
складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосу­ються діяльності Навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.11. Рада Навчального закладу:

5.11.1 організовує виконання рішень загальних зборів;

5.11.2вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

5.11.3спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

5.11.4разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Навчального закладу;

5.11.5затверджує режим роботи Навчального закладу;

5.11.6сприяє формуванню мережі класів Навчального закладу, обґрунтовуючи її

доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

5.11.7приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

5.11.8разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчаль­них предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

5.11.9погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

5.11.10заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його за­ступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

5.11.11бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

5.11.12виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

5.11.13виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

5.11.14вносить на розгляд педагогічної ради та виконкому Калитянської селищної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

12

 

5.11.15ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

5.11.16сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

5.11.17розподіляє і контролює кошти, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

5.11.18розглядає питання родинного виховання;

5.11.19бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

5.11.20сприяє педагогічній освіті батьків;

5.11.21сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

5.11.22розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

5.11.23організовує громадський контроль за харчуванням і медичним об­слуговуванням учнів;

5.11.24розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Навчального закладу;

5.11.25вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

5.11.26може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.12. При Навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківська рада.

5.13. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.14. Основними завданнями піклувальної ради є:

5.14.1сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

5.14.2співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення

умов навчання і виховання учнів у Навчальному закладі;

5.14.3зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;

5.14.4організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

5.14.5запобігання дитячій бездоглядності;

5.14.6 сприяння працевлаштуванню випускників Навчального закладу;

5.14.7 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

5.14.8 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Навчальним закладом.

5.15. Піклувальна рада формується у складі представників місцевихорганів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Навчального закладушляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.16Піклувальна рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави, дотримання вимог законодавства України,

13

самоврядування, колегіальності ухвалення рішень, добровільності і рівноправності членства.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу більше 1 третини  її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.17 Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та

секретар.

Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження

членам піклувальної ради.

5.18. Піклувальна рада має право:

5.18.1 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника Навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлюваної базиНавчального закладу;

5.18.2залучати додаткові джерела фінансування Навчального закладу;

5.18.3вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Навчального закладу;

5.18.4стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

5.18.5брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

5.18.6створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.19. Директор Навчального закладу:

5.19.1здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує ра­ціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

5.19.2забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Навчального закладу;

5.19.3організовує навчально-виховний процес;

5.19.4забезпечує контроль за виконанням робочих навчальних планів і програм та рівнем досягнень учнів у навчанні;

5.19.5відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

5.19.6створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;

5.19.7забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

14

5.19.8підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

5.19.9забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

5.19.10розподіляє функціональні обов'язки своїх заступників;

5.19.11призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

5.19.12контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

5.19.13здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

5.19.14розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

5.19.15видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

5.19.16за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Навчального закладу;

5.19.17створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

5.19.18несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.20. Обов’язки керівника Навчального закладу:

5.20.1організовує роботу щодо обробки персональних даних учнів (дітей) та педагогічних працівників в базі персональних даних «АС-Школа» та їх захисту від незаконної обробки та н..доступу до неї.

5.20.2забезпечує захист персональних даних учнів (дітей) та педагогічних працівників, які обробляються в  закладі. Здійснює контроль за виконанням покладених, відповідно наказу керівника закладу, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту.

5.21Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Навчального закладу і затверджується головою Калитянської селищної радиз

погодженням начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.22У Навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Навчального закладу.

5.23 Педагогічна рада розглядає питання:

5.23.1удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;

5.23.2планування та режиму роботи закладу;

5.23.3варіативної складової робочого навчального плану;

5.23.4підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

5.23.5участі в   інноваційній   та   експериментальній   діяльності Навчального закладу,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;

5.23.6морального та  матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

5.23.7морального заохочення батьків та осіб,  що їх  замінюють,  та громадських    діячів,    які    беруть   участь   в   організації навчально-виховного процесу;

16

 

5.23.8притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників  закладу  за  невиконання  ними  своїх обов'язків;

5.23.9переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

5.23.10педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов'язані  з діяльністю Навчального закладу.

5.23.11робота педагогічної ради планується в довільній формі і відповідно до потреб Навчального закладу.

5.23.12члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

5.24. Учнівські збори  Навчального закладу - колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою Навчального закладу є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Навчального закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори класу: обирають органи учнівського самоврядування закладу освіти класу, висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування та учнівських зборах Навчального закладу, обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

Учнівські збори Навчального закладу складаються з 5 представників від кожного класу ІІ-ІІІ ступенів.

5.25 . Учнівські збори Навчального закладу:

5.25.1обирають Раду старшокласників, її голову (президента Навчального закладу та його заступників);

5.25.2заслуховують звіт президента про роботу Ради старшокласників;

5.25.3здійснюють контроль за діяльністю президента Навчального закладу та голів відповідних органів учнівського самоврядування, кожного семестру заслуховують їх звіти;

5.25.4 учнівські збори Навчального закладу збираються за потребою, але не менше двох разів на рік за ініціативою не менше третини від загальної кількості делегатів, є правомочними, якщо на них присутні більше половини делегатів, питання ухвалюються простою більшістю голосів.

5.26 Президент Навчального закладу:

5.26.1діє під керівництвом голови Ради старшокласників району в межах Навчального закладу;

5.26.2організовує роботу Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26очолює всі напрямки діяльності самоврядування Навчального закладу, координує та контролює їх роботу, проводить збори Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26.4вносить пропозиції щодо удосконалення роботи всіх напрямків роботи Ради старшокласників Навчального закладу;

5.26.5тісно співпрацює з радниками інших навчальних закладів громади;

5.26.6звітує перед Радою старшокласників громади про роботу учнівського самоврядування Навчального закладу.

5.27Батьківські збори Навчального закладу (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

5.28 Батьківські збори Навчального закладу (класу):

5.28.1обирають органи батьківського самоврядування;

5.28.2 обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Навчального закладу;

5.28.3залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної й позашкільної роботи;

16

 

5.28.4вносять на розгляд ради Навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі й в Навчальному закладі;

5.28.5запрошують вчителів, представників Управління освіти Калитянської селищної  ради, адміністрації Навчального закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу й Навчального закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків;

5.29. У Навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

6. МАЙНО І КОШТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

6.1 Майно Навчального закладу складають основні фонди /приміщення, обладнання тощо, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу освіти.

6.2 Майно Навчального закладу належить до комунальної власності територіальної громади Калитянської селищної ради і закріплене за ним на праві оперативного управління. Навчальний заклад має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку) передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

6.3 Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5 Для забезпечення навчально-виховного процесу база Навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної та гімнастичної зал, спортмайданчика, актової і читальної зал, бібліотеки, медичного, мультимедійного та комп‘ютерного кабінетів, їдальні, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналутощо.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

7.1Фінансово-господарська діяльність Навчального закладу здійснюється на основі її кошторису.

7.2 Джерелами формування кошторису Навчального закладу є:

7.2.1 кошти власника, кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

7.2.2 доходи від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

7.2.3благодійні внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

7.2.4добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб.

Оренда приміщень Навчального закладу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів  та роботи педагогічних працівників.

7.3 Навчальний заклад має право придбати, орендувати по безготівковому рахунку і за готівку необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб;виділяти кошти за рішенням сесії Калитянської селищної ради для проведення позаурочних заходів з учнями, проведення семінарів, конференцій чи інших навчально-методичних заходів на

 

17

базі Навчального закладу; оплачувати відрядження працівників та учнів; здавати в оренду майно.

7.4Діловодство закладу освіти організовується відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України порядку.

 

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦВО.

 

8.1 Навчальний заклад  відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами,  науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2 Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри,  проводити  спільні  заходи  (конференції,  олімпіади  тощо),  а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

  9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1Державний контроль за діяльністю Навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, Калитянська територіальна громада , від імені якої

виступають відділ освіти, культури, молоді та спорту та уповноважені нею органи.

9.3Основною формою державного контролю за діяльністю Навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

  10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

10.1Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає засновник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять уповноваження щодо управління Навчальним закладом.

10.2Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і передає його засновнику.

10.3У випадку реорганізації права та зобов'язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.4Ліквідація Навчального закладу відбувається у формах позбавлення його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником, згідно з чинним законодавством.

10.5При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.6При реорганізації чи ліквідації Навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

18

 

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ.

 

11.1Звітність навчального закладу здійснюється відповідно до вимог державної статистики.

11.2 Навчальний заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності і надає фінансову статистичну та іншу звітність у порядку встановленому чинним законодавством України.

 

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1 Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2 Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При виконанні розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19